Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 (dříve automechanik)

Střední vzdělání s výučním listem

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.

Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Zdroj: NÚOV

A 01

 • Ve třetím ročníku probíhá výuka řízení motorových vozidel jako příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C (osobní a nákladní automobily).

Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel.

Úspěšný absolvent oboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné činnosti v oblasti údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel. Najde uplatnění ve firmách, které se zabývají opravami osobních automobilů, nákladních automobilů, stanicích technické kontroly
a stanicích měření emisí.

Jako další uplatnění lze považovat oblast distribuce a prodeje náhradních dílů a příslušenství, výroby, montáže a demontáže silničních motorových vozidel.

Ve třetím ročníku má žák možnost získat zdarma řidičské oprávnění skupiny C.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, zvýšit svoji kvalifikaci si může dalším studiem.

Žáci byli vedeni provádět montáže, opravy a seřízení vozidel tak, aby absolventi:

 • dokázali správně organizovat svoji práci a své pracoviště,
 • používali vhodnou technickou dokumentaci pro daný typ vozidla a vyhledali v ní potřebné pracovní postupy a technické specifikace,
 • orientovali se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci, včetně schémat tekutinových a elektrických,
 • prováděli základní úkony při ručním a strojním zpracování technických materiálů,
 • správně používali stroje, nástroje, zařízení, montážní nářadí, montážní přípravky a pomůcky, zdvihací a jiná pomocná zařízení, ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství,
 • identifikovali závady a příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřících přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení a stanovili další postup při práci na vozidle,
 • dodržovali odpovídající a bezpečný technologický postup pro demontáž, opravu a montáž agregátů, vozidel a jejich částí,
 • prováděli seřízení a nastavení předepsaných parametrů,
 • prováděli opravy motorových a přípojných vozidel,
 • prováděli jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel,
 • vyplnili dokumentaci potřebnou pro provoz a opravy vozidel,
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i všech dalších zúčastněných osob, znali zásady poskytování první pomoci,
 • chápali kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy,
 • zvažovali před provedením určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí,nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk a konverzace 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1,5  
Chemie 1    
Základy biologie a ekologie 1    
Matematika 2 1,5 2
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika   1 2
Základy strojírenství 3    
Technické kreslení 2    
Elektrotechnika   1,5 1,5
Automobily 1 2,5 1,5
Opravárenství a diagnostika   3 2
Řízení motorových vozidel     2
Odborný výcvik 15 15 15
Celkem hodin týdně 33 33 33
       

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - omezení 1, 3, 7a, 9a

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.