Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér)

Střední vzdělání s výučním listem

Absolvent se uplatní v povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení.

Absolvent se uplatní při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.

Zdroj: NÚOV

I 01

 • V průběhu studia absolvují žáci řadu odborných kurzů a po úspěšném složení zkoušek získávájí oprávnění k vyhrazeným činnostem (např. svařování)

Obor patří v současné době mezi perspektivní. Absolvent oboru vzdělání je schopen činností v povolání instalatér na pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace a topenář. Je také připraven, aby po doplňující specializované přípravě vykonával práce na vnitřních rozvodech plynu a plynových zařízeních. Uplatní se také při montážích rozvodů vzduchotechniky a zařízení pro netradiční zdroje energie.

Žáci se v průběhu studia seznámí se základními i současnými moderními způsoby a systémy rozvodů a instalací vody, plynu a topení. Poznají výrobky a systémy firem JIKA, HANSA a REVEL, profesionální nářadí a přípravky firmy ROTHENBERGER a podobně. Zúčastňují se prezentačních dní u uvedených firem, kde formou zaškolení získávají servisní certifikáty na výrobky dané firmy.

V průběhu studia získají (ve druhém ročníku) oprávnění ke svařování plastových rozvodů, ve třetím ročníku absolvují plnohodnotný základní kurz svařování plamenem a získají oprávnění k pájení mědi.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby: 

 • prováděl montáž, opravy a údržbu rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a po absolvování specializované přípravy rozvodů plynu,
 • montoval armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, přístroje pro regulaci a měření,
 • zvládl ruční zpracování kovových a vybraných nekovových materiálů,
 • používal potřebné moderní nástroje, nářadí, pomůcky, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující montáž, dokázal si vhodné pomůcky účelově zvolit,
 • ošetřoval a udržoval nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky používané u výše jmenovaných činností, prováděl jejich drobné opravy a zajistil tak jejich použitelnost,
 • volil optimální postupy práce při montáži potrubních rozvodů,
 • prováděl běžnou údržbu a servis rozvodů, a tím zajistil bezchybnou a nezávadnou funkci,
 • se orientoval ve stěžejních obecně platných legislativních normách a uměl je používat,
 • dokázal pracovat s projektovou dokumentací, provozní dokumentací a další dokumentací související,
 • zvládl jednoduché výpočty související s plněním daného úkolu montáže trubního rozvodu a jeho příslušenství včetně jednoduchého náčrtu části stavby,
 • dokázal použít materiály na základě znalostí jejich vlastností, hospodárně je využíval a dbal na správnou montáž,
 • zvládl základní kalkulaci nákladů a rozpočtů jednoduchých akcí,
 • chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku či firmy,
 • zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti jak v pracovním procesu, tak v běžném životě možné náklady, výnosy a zisk, vliv činnosti na životní prostředí a její sociální dopad,
 • zvládl organizaci příslušné části pracoviště včetně ukládání materiálu dle platných předpisů,
 • na základě absolvované přípravy úspěšně zvládl specializovaný výcvik svařování plamenem v rozsahu základního kurzu,
 • s využitím informační technologie zvládl ekonomicky a funkčně vyhovující volbu materiálu z nabídek výrobních firem a obchodních organizací,
 • osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznal možnost vzniku nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik,
 • byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal základní první pomoc sám poskytnout,
 • dodržoval stanovené normy, standardy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti,
 • nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Dubno Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 36-52-H/01   Instalatér  
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk a konverzace 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1,5  
Chemie 1    
Základy biologie a ekologie 1    
Matematika 2 1,5 2
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika   1 2
Technická dokumentace 2,5   0,5
Materiály 2    
Základy stavebnictví 1    
Instalace vody a kanalizace 1 2,5 2
Vytápění 1,5 2 2
Plynárenství   2 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5
Celkem hodin týdně 35 35 35

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

36-52-H/01 Instalatér - omezení 7a, 9a

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud

a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na

a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.