Je realizován v prostředí školy a zúčastňují se ho jednotlivé třídní kolektivy se svým třídním učitelem.

Naší snahou je zajistit příznivé klima v nově utvářených třídních kolektivech, navodit atmosféru důvěry a přispět k rozvoji sociálních dovedností našich žáků. Zároveň se podrobněji seznámí s pravidly školy. Nedílnou součástí kurzu jsou sportovní aktivity.


AK školní rok 2023/2024

Třídy:

1.BP, 1.MA, 1.PO, 1.MO, 1.EL, 1.SI

Termín:

4. 9. 2023  8:00-12:00

5. 9. - 6. 9. 2023 8:00-14:00

Sportovní oblečení a obuv, svačina, pití, kapesné na výlet


AK školní rok 2022/2023

Adaptační kurz prvních ročníků je součástí preventivního programu školy. Jeho cílem je zajistit nastartování vhodného klimatu v nově se utvářejícím třídním kolektivu. Žáci přicházejí z různých základních škol i jiných typů škol, např. do oboru Požární ochrana jsou soustředěni žáci z celého území České republiky. Jedná se tedy o seznamovací kurz, kdy mají žáci možnost se poznat lépe mezi sebou, poznat svého třídního učitele a další učitele ze školy, především pracovníky ŠPP, kteří kurz zaštiťují. V rámci této aktivity je snahou managementu školy včetně všech zainteresovaných pedagogických pracovníků, v co největší míře eliminovat výskyt společensky nežádoucích jevů, předejít zbytečným konfliktům, konfliktním situacím mezi samotnými žáky, ale i mezi žáky a učiteli, jasně vymezit základní pravidla Školního řádu, sankce za nedodržování pravidel, ale i ocenění za dobré výsledky apod. V letošním školním roce byl adaptační kurz uskutečněn v areálu školy a okolí. Náplní kurzu byly, jak aktivity sportovní (střelba, dobrodružné hry v lese, beach volejbal), tak aktivity seznamovací. Jeden den žáci trávili s třídním učitelem výletem v okolí Příbrami. Po skončení aktivit připravených na každý den, odcházeli žáci domů nebo na DM. Pro každé dítě (mladistvého) znamená přechod do nového školního zařízení zátěžovou situaci, a tedy nutnost postupně se vyrovnávat s nároky, které jsou na něho v rámci vyučovacího procesu kladeny. U každého se mohou projevit pocity nejistoty a úzkosti (v každém věkovém období). Nelze opomíjet podmínky, ze kterých dítě do školy přichází. Kurz napomáhá k navázání přátelských vztahů mezi žáky třídy, žáci se více dozvídají o sobě i svých učitelích. Je nutné konstatovat, že adaptační kurz se ukazuje jako přínosná aktivita nejen pro snadnější aklimatizaci nových žáků, ale i pro samotné pedagogické pracovníky a management školy.

 


 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.