Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář)

Střední vzdělání s výučním listem

Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Zdroj: NÚOV

 E 01

 • O zájmu firem o obsolventy oboru svědčí to, že některé firmy nabízejí žákům již od prvního ročníku stipendia.

Absolvent oboru vzdělání je středoškolsky vzdělaný odborník v elektrotechnice. Po absolvování nástupní praxe je připraven k výkonu náročných dělnických činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie  v obytných a průmyslových objektech, montáži, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení je nutné následně úspěšně vykonat zkoušky pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice podle platných právních předpisů. Žáci mají možnost získat toto osvědčení podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice na konci vzdělávání.

Žáci v 3. ročníku vzdělávání absolvují základní odbornou přípravu na výkon činností v oblasti zabezpečovacích sytémů (teoretickou výukou i zaměřením části obsahu odborného výcviku).

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.

Obor vzdělání Elektrikář je podporován stipendijním programem Středočeského kraje a také stipendijním programem firmy Mubea Žebrák.

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby: 

 • ovládal fyzikální základy elektrotechniky, aplikoval základní zákony v praxi,
 • ovládal odbornou technologii typickou pro elektrotechniku a byl schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,
 • se orientoval v technických principech rozvodu a využívání elektrické energie,
 • rozlišovat při práci bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na zařízeních nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí,
 • ovládal odbornou technologii typickou pro elektrotechniku a byl schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principu při řešení praktických úkolů,
 • uměl zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrické obvody vždy v souladu s platnými normami a předpisy,
 • se uměl orientovat v technické dokumentaci, uměl ji samostatně číst používat a vytvářet i s využitím příslušných aplikačních programů výpočetní techniky, kreslit náčrty a schémata jednotlivých součástí  a elektrotechnických obvodů,
 • rozuměl funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení, uměl tato zařízení v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy,
 • uměl provádět základní druhy elektrotechnických měření, volil optimální metodu měření a vyhodnotil naměřené hodnoty v souladu s požadavky na měření,
 • znal činnost základních obvodů bloků a přístrojů, samostatně vyhledával potřebné údaje v normách, tabulkách a diagramech, uměl správně používat konstrukční a elektronické prvky a nahrazovat je ekvivalentními,
 • uměl aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, využívat různé formy grafického znázornění, používat a správně převádět jednotky,
 • dovedl pracovat s aplikačními programy pro návyky a konstrukci elektrotechnických zařízení,
 • dovedl se orientovat ve funkčních, přehledových, výrobních a montážních výkresech elektrických strojů a zařízení, dovedl se orientovat ve strojírenských a stavebních výkresech,
 • dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb,
 • měl odpovídající poznatky a návyky z oblasti BOZP, znal předpisy protipožární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí,
 • znal nejpoužívanější technické výrazy v cizím jazyce,
 • uvědomil si základní ekologické souvislosti,
 • byl schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň,
 • chápal bezpečnost jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem,
 • byl zvyklý používat osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů pro jednotlivé činnosti,
 • byl schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky. 

Provozní elektrikář:

 • rozuměl technickým principům výroby a rozvodu elektrické energie,
 • vykonával přípravné činnosti pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran,
 • zhotovoval kabelové přípojky, pokládal kabely, montoval a připojoval rozvodné skříně, koncovky
  a lokalizoval vzniklé poruchy a závady na provedené elektroinstalaci,
 • demontoval, opravoval a sestavoval mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení,
 • opravoval vzniklé závady na běžných elektrospotřebičích. 

Elektrikář bezpečnostních systémů:

 • řešil elektrické a elektronické obvody a jejich zapojení, volil optimální součástky a materiály, kontroloval funkci a měřil jejich parametry,
 • diagnostikoval a odstraňoval závady v zapojeních a obvodech,
 • navrhoval řešení elektronického zabezpečení objektu,
 • nakládal s důvěrnými a tajnými informacemi,
 • navrhoval aplikace uzavřených televizních okruhů, systémů technické ochrany a evidence zboží,
 • prováděl montáž a instalaci,
 • prováděl údržbu a servis.
UČEBNÍ PLÁN
Škola

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno, 261 01 Příbram

Kód a název RVP 26-51-H/01   Elektrikář  
Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.
 
Vyučovací předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk a literatura 2 2 2
Cizí jazyk a konverzace 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Fyzika 1 1,5  
Chemie 1    
Základy biologie a ekologie 1    
Matematika 2 1,5 2
Tělesná výchova 1 1 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1
Ekonomika   1 2
Základy elektrotechniky 5    
Elektrotechnická měření   3 2
Elektronika   2,5  
Elektrotechnologie 1 1,5  
Provozní elektrotechnika      2
Bezpečnostní systémy      2
Odborný výcvik 15 15 15
Celkem hodin týdně 33 33 32

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 211/2010 Sb, jmenuje zdrovotní omezení pro obor:

26-51-H/01 Elektrikář - omezení 3, 19, 22

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail: info@dubno.cz
Web: www.dubno.cz
Telefon: 318 679 041

RP_OV.jpgproge_CAD.pngAEDOP_Vzdelavani_pro_konkurenceschopnost.pngNarodni plan obnovySbirej tonerUNOV3

© 2021 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Veškerá práva vyhrazena.