logo Středočeský kraj

Přijímací řízení

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023

Přijímací řízení se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 59 až 61), a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 Ustanovení k přijímacímu řízení získáte na stránkách MŠMT.

Obecné informace k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023.


Aktuality

Byly vyhlášeny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Vzor odvolání


Přihlášky

Přihlášky do 1. kola již nelze podávat. Nyní se čeká na zápisové lístky. V případě nenaplnění kapacity oboru budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.

Přihláška pro denní studium na SŠ

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče 1. ročníků

Kritéria a počty přijímaných žáků 2. kolo:

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Mechanik elektrotechnik

Strojní mechanik

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory s výučním listem

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Elektrikář

Instalatér

Strojní mechanik (zámečník)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory s maturitní zkouškou

Autotronik

Bezpečnostně právní činnost

Mechanik elektrotechnik

Požární ochrana

Jak postupovat dále?

V případě, že byl uchazeč do daného oboru přijat, bude výsledek pouze vyvěšen na stránkách školy a školní vývěsce (uchazečům nebude zasílán dopis o přijetí!). V případě, že chce přijatý uchazeč potvrdit záměr nastoupit na daný obor, musí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků podat k rukám ředitele školy Zápisový lístek. Po tomto termínu již nárok na nastoupení do daného oboru propadá. (Zápisový lístek obdrží žák přicházející ze ZŠ ve své škole, ostatním bude vydán na krajském úřadě.)

V případě, že uchazeč na daný obor nebyl přijat, obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení. 

Vzor odvolání

Pokud uchazeč nebyl v 1. kole přijat do žádného vybraného oboru, může podat přihlášku v dalších kolech. Další kola se vypisují na základě rozhodnutí ředitele z důvodu neobsazených míst.Přijímací řízení do vyšších ročníků školního roku 2022/2023

Kritéria přijímacího řízení do vyšších ročníků

Kontakt

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
26101 Příbram

IČ: 00659771
DIČ: CZ00659771
IZO školy: 110 450 931
REDIZO: 600007928
Datová schránky: 8yrjud6
Číslo účtu: 11439211/0100

E-mail:
Web: www.dubno.cz