Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

Zřizovatelem je Středočeský kraj
logo kraj

Telefon: 318 679 041
Email: .
IČ: 00659771

Menu

Přeložit

Přihlásit

Přihlásit se mohou jen registrovaní uživatelé (učitelé)!

 

Rada Středočeského kraje motivuje žáky vybraných učebních oborů formou stipendijního programu.

Z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, které jsou požadovány trhem práce, rozhodla Rada Středočeského kraje motivovat žáky vybraných učebních oborů formou stipendijního programu.

Podporované obory vzdělání ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Dubno:

Elektrikář 26-51-H/01 (RVP Elektrikář)
Instalatér 36-52-H/01 (RVP Instalatér)
Zámečník 23-51-H/01 (RVP Strojní mechanik)

Stipendijní program pro školní rok 2017/18 se týká žáků v 1. až 3. ročníku.

Finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků) ve výši:

1. roč.: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč
2. roč.: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 000 Kč
3. roč.: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3 000 Kč

 

Žáci mohu získat za tři roky studia 12 tis. Kč, při vyznamenání až 24 000 Kč!

 


 Podmínky pro obdržení příspěvku

Žák se vzdělává v příslušném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání.
Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování. (Neúčast žáka ve vyučování se omlouvá v souladu s § 67 zákona č. 561/2004 Sb., o·předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Podmínkou pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré" a neuložení kázeňského opatření (kromě napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku).
V případě, že je s žákem vedeno správní řízení ve věci výchovného opatření „podmíněné vyloučení" nebo „vyloučení žáka ze školy", výplata stipendií se neprovádí počínaje zahájením správního řízení. V případě podmíněného vyloučení žáka ze školy se stipendium nevyplácí po dobu trvání zkušební lhůty.

Jestliže v rámci odvolacího řízení odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené rozhodnutíje v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné (napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví; napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání, a nebo napadené rozhodnutí nebo jeho část změní), nárok na výplatu stipendia trvá a škola žákovi, v souladu s pravidly, zpětně vyplatí v nejbližším výplatním termínu příslušnou částku. To neplatí, pokud napadené rozhodnutí trpí vadami formálního charakteru a obsah (žákovo provinění) není zpochybněno.
Pokud je žák na vysvědčení hodnocen stupněm „prospěl s vyznamenáním" a současně splňuje podmínky pro přidělení měsíčního stipendia, náleží mu jednorázová odměna ve stanovené výši.
V případě, že škola přijme žáka v průběhu školního roku, náleží žákovi při dodržení stanovených podmínek příspěvek, a to počínaje měsícem následujícím po dni přijetí.
V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž studium přerušil. Po dobu přerušení studia a v případě opakování ročníku z prospěchových důvodů, žák nemá nárok na vyplacení příspěvku.

Finanční podpora není vyplácena za období hlavních prázdnin.


Závěrečná ustanovení

  • Na poskytnutí stipednijního příspěvku příjemcům nevzniká právní nárok.
  • Středočeský kraj si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělání, podmínky pro získání stipedijních příspěvků, výši stipendijních příspěvků, jakož i právo stipendijní program zrušit.

Také firma Mubea nabízí žákům, kteří se v SOŠ a SOU Dubno budou učit pro Mubea Žebrák měsíční stipendium.

Nabídka platí pro obory:


 

  • Poslední aktualizace: středa 15 červen 2022, 17:46:04.

Dnes: 202 >> Včera: 261 >> Tento týden: 2749 >> Tento měsíc: 6564 >> Celkem: 1710203

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Go to top